کادر اداری و اجرایی
 
    مدیریت مجتمع آموزشی امام جواد (ع) :
  امیر حسن سلطانی زاده 
     تحصیلات : کارشناسی علوم سیاسی
    سوابق کاری : 38 سال سابقه کار در مدارس
 
 
مدیر داخلی و معاون آموزشی  :
  محمدرضا محمدی
    تحصیلات : کارشناسی علوم تربیتی
    سوابق کاری : 38 سال سابقه کار در مدارس
 
 
مشاور تحصیلی  :
  مقصود حیدرنژاد
    تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی
    سوابق کاری : 35 سال سابقه کار در مدارس
 
معاون انضباطی و پشتیبانی  :
  احمد محمدی
    تحصیلات : کارشناسی مدیریت دولتی - تحصیلات حوزوی
    سوابق کاری : 25 سال سابقه کار در مدارس
 
 
معاون پرورشی و تربیتی  :
  محمدمهدی مینایی
    تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
    سوابق کاری : 10 سال سابقه کار در مدارس
 
 
معاون پژوهشی و مسئول پایه نهم  :
  علی پیرانی
    تحصیلات : لیسانس علوم تربیتی
    سوابق کاری : 20 سال سابقه کار در مدارس
 
 
مسئول پایه هفتم  :
احسان جان نثار  
تحصیلات : کارشناسی ارشد  الهیات
سوابق کاری : 20 سال سابقه کار در مدارس
 
 
 
معاون فناوری اطلاعات و مسئول پایه هشتم  :
محسن سعادت خواه
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
سوابق کاری : 20 سال سابقه کار در مدارس
 
 
مسئول بهداشت و سلامت متوسطه اول :
  شهروز دارستانی
    تحصیلات : لیسانس علوم تربیتی
    سوابق کاری : 10 سال سابقه کار در مدارس
 
 
معاونت اجرایی و امور دفتری :
  علیرضا بهدانی
    تحصیلات : لیسانس علوم تربیتی
    سوابق کاری : 25 سال سابقه کار در مدارس