گروه پیشاهنگی پیشتازان    
 
 
 
 
 
 
     گروه بهداشت دادرس      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     گروه فرهنگی دانش آموزی فاتح   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     گروه تئاتر